GS BS Nguyễn Sào Trung

Đặc điểm bệnh học có liên quan đến tiên lượng bướu buồng trứng