KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Năm 2021, Bệnh viện có nhiều cải tiến chất lượng vượt hơn so với 6 tháng cuối năm 2020. Nhiều cải tiến trong các nội dung hoạt động chuyên môn, CNTT, thực hiện quyền và lợi ích người bệnh, các môi trường chăm sóc người bệnh, các tiêu chuẩn về lãnh đạo và nguồn nhân lực bệnh viện, các tiêu chí đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng

 

CT TNHH Y TÂM GIAO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BV PHỤ
 SẢN NHI BÌNH DƯƠNG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                             BIÊN BẢN
ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021
- Hôm nay lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19  tháng 7 năm 2021
-Thực hiện QĐ số 253/QĐ- BVPSN  ngày 12  tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản Nhi về việc thành lập đoàn liểm tra đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm năm 2021
 
I-THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
 
1- BS Trương Thị Kim Hoàn:        Phó giám đốc bệnh viện  – Trưởng đoàn
2- BS Nguyễn Hữu Tình          :   Phó giám đốc bệnh viện – Phó đoàn
3- BS Mạc Văn Thăng   :             Phó giám đốc  Tổ QLC – Phó đoàn
4- BS Trần Kim Dương :             Trưởng Khoa HM – VS , tổ phó QLCL Thành viên
5- BS Đào Thị Kim Ngân:           Trưởng Khoa Nhi – Thành viên
6- BS Phạm Thị Yến      :            Trưởng khoa KSNK BV – Thành viên
7- YS LÊ Thị Kim Thúy  :             Phó  khoa Dinh dưỡng – thành viên
8- DS Vũ Anh Tuấn :                   Khoa Dược – thành viên 
9- Ths Hoàng Đức Huấn  :         Trưởng khoa CĐHA- Thành viên
10-CN. Phạm Văn Hà    :             Phó Phòng KHTH – TC – TV – Thành viên
11-YS Trần Thị Thẳng :              Điều dưỡng trưởng BV – Thành viên
12-CN Chung Thanh Vân :        Trưởng phòng KHTH – TC – TV – thành viên.
13-CN Chung Thanh Quí :         Trưởng phòng HCQT – thành viên.
14- CN Hà Thị Ngọc      :            Tổ QLCL – thư ký.
 
II-TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí
2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 98.79%
3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 291
4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.55
5. So với KH năm 291/346 =84.1%
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
 

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
6. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 2 9 25 34 12 82
7. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 2.43 10.97 30.48 41.46 14.63 82
  
III- ĐOÀN KIỂM TRA NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH SAU KIỂM TRA.
  1. Nhận xét chung về chất lượng bệnh viện.
- 6 tháng đầu năm 2021 bệnh viện có nhiều cải tiến chất lượng so với năm 2020.
-  Nhiều cải tiến trong  các hoạt động chuyên môn. CNTT , thực hiện quyền và lợi ích của người bệnh. Các môi trường chăm sóc người bệnh,
các tiêu chuẩn lãnh đạo và nguồn nhân lực của bệnh viện, Các tiêu chí đánh giá , đo lường , hợp tác và  cải tiến chất lượng.
     2- Nhận xét về ưu điểm.

- Chất lượng nguồn nhân lực sau đại học và cơ cấu cán bộ lãnh đạo đạt chuẩn cao.
- Có đầu tư nhiều trong công tác cải tiến điều kiện cơ sở vật chất, quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ môi trường , tạo cảnh quan hài hòa ,
bố trí nhiều cây xanh mặc dù nền tảng diện tích cơ sở khiêm tốn.
- Thực hiện được nhiều nội dung hướng tới người bệnh đạt mức tối ưu ( Mức 5 )
- Tác phong và thái độ làm việc của nhân viên y tế tích cực và có trách nhiệm trong lĩnh vưc chuyên môn được phân công.
- Tích cực triển khai nghien cứu khoa học và ứng dung kết quả vào chẩn đoán , điều trị.
- Triển khai và ứng dụng đầy đủ các kỹ thuật mới. Xây dựng đầy đủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tại bệnh Viện.
3- Nhận xét về tồn tại.
- Chưa bố chí dịch vụ riêng cho người già và người khuyết tật.
- Điều dưỡng , Hộ sinh có trình độ đại học trở lên còn thấp.
4- Đề xuất ưu tiên cải tiến.
- Tiếp tục động viên nhân viên đị đào tạo nâng cao trình độ điều dưỡng , hộ sinh.
- Thiết kế và bố trú những dịch vụ riêng cho gười khuyết tật.
                                                                                            Ngày 19  tháng 7 năm 2021
 
Trưởng đoàn                                                                                  Thư ký
( Đã  ký )                                                                                       ( Đã ký )
BS CKII Trương  Kim Hoàn                                         BS CKI Mạc Văn Thắng