BÁO CÁO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

6 Tháng đầu năm 2022 (D3.2m 4. 8)

I-SO SÁNH TỶ LỆ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH
1. Định nghĩa : Tỷ lệ số người bệnh ( NB)  hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh trong tổng số NB được khảo sát về sự hài lòng tại một thời điểm ở một khu vực xác định.
2. Số liệu:

3. Biểu đồ

II-SO SÁNH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ MỚI GIỮA CÁC KHOA
1. Định nghĩa : Kỹ thuật/ phương pháp chẩn đoán điều trị mới (KT/ PP CĐ-ĐT mới) của bệnh viện  là KT/ PP CĐ-ĐT mới, do chính BV nghiên cứu, hợp tác với đơn vị khác nghiên cứu, hoặc do cơ sở y tế khác nghiên cứu đã thành công, nhưng chưa được ứng dụng vào chẩn đoán- điều trị tại BV, được NV đăng ký ứng dụng từ đầu năm và được Sở Y Tế  phê duyệt trong kế hoạch năm  của BV.
2. Số liệu:  Được duyệt 05


3. Biểu đồ tiến độ thực hiện


4. Đánh giá ; Tỷ lệ khoa triển khai kỹ thuật/ phương pháp chẩn đoán- điều trị mới chỉ đạt 25%  kế hoạch .
III-TỶ LỆ TỬ VONG MẸ DO SAI SÓT CHUYÊN MÔN
1. Định nghĩa : Tỷ lệ  tử vong mẹ do sai sot chuyên môn là số ca tử vong do sai sót chuyên môn tại bệnh viện / Tổng số ca bà mẹ nằm viện trong cùng thời gian .
2. Số liệu: 

3. Biểu đồ

IV- TỶ LỆ CHUYỂN VIỆN TOÀN VIỆN.
 1. Định nghĩa: Tỷ lệ  chuyển viện tính bằng số ca bệnh chuyển viện (trong nhóm đối tượng) / Số NB nhập viện cùng nhóm đối tượng trong cùng thời gian .
2. Số liệu:  

3. Biểu đồ

V-TỶ LỆ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN TOÀN VIỆN
1.Định nghĩa : Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV ) hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế . Là các nhiễm khuẩn sảy ra trong quá trình NB được chăm sóc , điều trị tại cơ sở khám bệnh,chữa bệnh (KBCB) mà không hiện diện hoặc ủ bệnh khi nhập viện . nhìn chung các nhiễm khuẩn xảy ra sau nhập viện 48h (2 ngày ) thường được coi là NKBV.
2. Số liệu:

3. Biểu đồ:


                                                                                                                                                                                            Duyệt Lãnh Đạo
                                                                                                                                                                                                   ( Đã ký)
                                                                                                                                                                                BS CKII Trương Thị Kim Hoàn