Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tổ chức - Tài vụ

Trưởng phòng:              CN Chung Thanh Vân
Phó phòng:                    CN Phạm Văn Hà

Các nhân viên               
CN Hà Thị Ngọc
                                        CN Lê Hà Vũ An
                                        CN Nguyễn Phi Trường
                                        IT Nguyển Văn Tuấn
                                        IT Nguyễn Thanh Tùng
                                        CN Đỗ Trịnh Hồng Hoa

                                        CN Võ Thị Ngọc Phương
                                        CN Lương Thị An Bình
                                        CN Nguyễn Thị mỹ Linh
                                        CN Huỳnh Thị Ngọc Khánh
                                        CN Nguyễn Thế Quỳnh Như
                                        CN Lương Trường Giang
                                        KT Bùi Thị Châu
                                        KT Nguyễn Ngọc Thủy
                                        KT Trần Thị Cẩm Tú
                                        Ys Nguyễn Thị Hường