Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị

Trưởng phòng:                   CN Chung Thanh Quý
Phó phòng:                         

Các nhân viên:   
NHS Trương Thị Ngọc Yến
LX Nguyễn Văn An
SC Nguyễn Quang Đạt
BV Đào Văn Phong
BV Mai Hồng Oanh 
BV Hoàng Văn Thuần
BV Trần Minh Nhựt
HL Võ Thị Út
HL Trần Thị Thu
HL Nguyễn Thị Lệ Huyền
HL Nguyễn Thị Nghiệp
HL Nguyễn Thị Điệc
HL Lê Thị Thanh
HL Nông Thị Hiểu
HL Nguyễn Thị Út
HL Nguyễn Thị Toàn 
NV Nguyễn Thanh Phong