Khoa Xét Nghiệm

Khoa xét nghiệm
Trưởng khoa:       Ths
Hoàng Đức Huấn   

Các nhân viên :
Phạm Trung Hiếu         KS
Đỗ Gia Khiết                 KS
Đổng Thị Kim Loan       KTVXN
Nguyễn Thị Mỹ Loan    CNXN
Trần Văn Tài                CNSH
Lê Thị Diễm                CNXN
Nguyễn Thị Ngọc Trâm          CNXN