Khoa Sanh

Khoa Sanh

             
Trưởng khoa:                                Bs CKI    Phạm Thị Bích Chi                              
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           NHS    Phạm Thị Ánh Ngọc

             Các nhân viên :                            
Vũ Văn Phúc                                      BSCKI
Trịnh Văn Tình                                   BSCKI
Lưu Hoàng Đức                                 BS                        
Lê Thị Xuân                                        BS
Phạm Huỳnh Đức                              BS
Phú Nữ Hồng Trinh                            BS
Đoàn Minh Hà                                   BS
Trương Thị Thanh Kiều                    NHSTH – Trưởng tua
Nguyễn Thị Trúc Duyên                   CNHS
Nguyễn Thị Tường Vy                     CĐHS
Nguyễn Vũ Ngọc Thúy                    CĐĐD
Trịnh Thị Thu Thảo                          CĐHS
Phạm Thị Thúy Linh                        CNHS – Trưởng tua
Nguyễn Thị Duyên Phi                    CNHS
Trần Thị Hồng Hạnh                        CĐĐD
Nguyễn Thị Thơm                           CĐHS
Bùi Thị Hoa                                     CĐĐD
Nguyễn Thị Cúc                              NHSTH – Trưởng tua
Hà Ngọc Thanh                               CNHS
Nguyễn Hoài Phương                     NHSTH
Trần Thị Bích Lài                             CĐHS
Lương Thị Linh                                CĐHS
Trần Thị Thanh Thảo                       NHSTH
Lương Thị Mỹ Lệ                             NHSTH
Đào Thị Dịu Nhàng                          NHSTH
Lê Thị Lân                                       CNHS
Nguyễn Thị Hoài                              CNHS
Nguyễn Thị Thanh Ngân                 CĐĐD