Khoa Phụ - KHHGĐ

Khoa Phụ-KHHGĐ

             Trưởng khoa:     
BSCKI  Trần Thị Thu        
             
ĐD trưỡng khoa:  

            Các nhân viên : 
Trần Thị An Phương                      BSCKI
Trần Hoàng Phương Uyên            BS
Nguyễn Thị Kim Tiến                     CNHS
Nguyễn Thị Như Ngọc                  CNHS
Lê Thị Diệp                                   CĐHS
Phạm Thị Thu Hồng                     NHSTH
Nguyễn Thị Kim Thảo                   CĐHS

 
Phòng tiếp nhận hồ sơ khám phụ khoa - vận hành và lưu trử bằng mạng vi tính cục bộ LAN