Khoa Hậu sản - Hậu phẫu

Khoa Hậu sản-Hậu Phẫu

             Trưởng khoa:                                Ths Bs Nguyễn Hữu Tình                                 
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           CĐHS Nguyễn Phú Thiên Dung
         
             Các nhân viên :

Nguyễn Hồng Anh                           CNĐD
Đinh Thị Thùy Dung                         YS
Nguyễn Thanh Kim Huệ                 CĐHS
Đặng Thị Liên                                 CĐĐD
Lê Thị Hoa                                      NHSTH
Lương Thị Hồng                             CĐĐD
Bùi Thị Thùy Dung                         CNĐD
Nguyễn Thanh Trúc                        NHSTH
Dương Ngọc  Thủy                         CĐHS
Nguyễn Bình Ân                             CĐHS
Nguyễn Thị Thu Hồng                    CĐĐD
Đái Thị Thanh Sương                    CĐHS
Nguyễn Thị Thu Ngân                    CĐHS


Điều dưỡng chăm sóc các bé sơ sinh tại giường