Khoa Dược

Khoa Dược

Trưởng khoa: 
DS Vũ Anh Tuấn


Nhân viên:

Lục Thị Giang             DSĐH
Võ Ng Hoàng Phương DSTH
Lê Thị Hồng Anh        DSTH
Lâm Huỳnh Mai         DSTH
Phạm Ngọc Hạnh        DSTH
Trần Lan Nhi             DSCĐ
Nguyễn Thị Mỹ An    DSCĐ
Đinh Hoàng Tuấn       DSCĐ