Khoa Chẩn đoán

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

             Trưởng khoa:     BS Trương Ngọc Tiến 
             Điều dưỡng trưởng;  CNĐD Nguyễn Bá Nguyên          

             Các nhân viên;
BSCKI Lê Nữ Mi Sa
BS Bùi Văn Vũ 
BS Đỗ Thị Trang 
CĐHS Lê Ngọc Thành
CNĐD Phan Thị Trà