Khoa Chẩn đoán

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

             Trưởng khoa :              BS Trương Ngọc Tiến 
             Điều dưỡng trưởng :  CNKTY Nguyễn Bá Nguyên          

             Các nhân viên :
Lê Nữ Mi Sa                 BS
Bùi  Văn  Vũ                 BS
Đỗ Thị Trang                 BS
Phan Thị Trà               CNĐD
Lê Ngọc Thành           CĐHS