Khoa Cấp cứu - Phẫu thuật

Khoa Cấp cứu-Phẫu thuật
             
Trưởng khoa:                                BsCKI Hoàng Khắc Sử                                 
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           YS Nguyễn Thị Kiều

            Các nhân viên :     
Lê Thế Nghĩa              BS
Lê Quang Tuyến         BS
Lê Quang Chiến         CĐĐD
Võ Minh Hiếu              CĐĐD
Nguyễn Thị Thanh Huyền      CNĐD
Võ Thanh Trúc           CNĐD
Trương Thị Ngọc Tú   CĐĐD
Nguyễn Thị Vân         CĐĐD
Phạm Thị Hiền            CĐĐD
Nguyễn Thị Nguyệt    CNĐD
Nguyễn Ngọc Lụa       CĐHS
Nguyễn Quốc Tuấn     CĐĐD