Ban Giám Đốc


Giám đốc:                 BS CKII Sản phụ khoa Huỳnh Thị Kim Chi

Phó Giám đốc:        1.BS CKII Sản phụ khoa Trương Thị Kim Hoàn                               
                                  2.ThS BS Nguyễn Hữu Tình

 
                Bác sỹ Giám Đốc Bệnh viện Huỳnh Thị Kim Chi            
  
                                                                                          
                                     Ban Giám Đốc