Bảng giá viện phí 1

Cty TNHH Y Tâm Giao                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bệnh Viện Phụ Sản Nhi BD                          Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
  BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG
(cập nhật tháng 4 năm 2024)

 

 
Stt
 
PHÒNG

 

ĐƠN GIÁ

 
LẠNH
 
KHÔNG LẠNH
01 Số 2.17; 1.2.89
( VIP1 )
Nguyên : 1.830.000 đ/ ngày
Nguyên : 1.045.000 đ/ ½ ngày
1 giường : 945.000 đ/ ngày
 
Nguyên : 1.200.000 đ/ ngày
 
1 giường : 630.000 đ/ ngày             
02 Phòng sanh gia đình
Nguyên : 1.830.000 đ/ ngày
                1.045.000 đ/ ½ ngày
                    ( Từ 01 – 12 giờ )
Nguyên : 1.200.000 đ/ ngày
 
03 Số 7 ( VIP2 )
Nguyên :  1.450.000 đ/ ngày
1 giường : 845.000 đ/ ngày
Nguyên   : 1.375.000 đ/ngày
1 giường :   780.000 đ/ ngày
04 Số 6 ( VIP3 )
Nguyên :  1.000.000 đ/ ngày
1 giường : 620.000 đ/ ngày
Nguyên   : 940.000 đ/ngày
1 giường : 555.000 đ/ ngày
05
Số  9
( 2 giường )
Nguyên   : 730.000 đ/ ngày
1 giường : 430.000 đ/ ngày
Nguyên   : 670.000 đ/ngày
1 giường : 400.000 đ/ ngày
06
 Số 2.14, 2.15
( 2 giường )
Nguyên   : 685.000 đ/ ngày
1 giường : 415.000 đ/ ngày
Nguyên   : 650.000 đ/ngày
1 giường : 385.000 đ/ ngày
07 Số 8
( 2 giường )
Nguyên   : 660.000 đ/ ngày
1 giường : 395.000 đ/ ngày
Nguyên   : 600.000 đ/ngày
1 giường : 365.000 đ/ ngày
 
Stt
 
PHÒNG

 

ĐƠN GIÁ
 
LẠNH
 
KHÔNG LẠNH
08
Số 4 – 5, 2.12, 2.18, 2.13  
( 2 giường ) 
Nguyên   : 620.000 đ/ ngày
1 giường : 380.000 đ/ ngày
Nguyên   : 560.000 đ/ngày
1 giường : 350.000 đ/ ngày
09
Số 2 – 3, 2.19  
( 3 giường ) 
Nguyên   : 770.000 đ/ ngày
1 giường : 350.000 đ/ ngày
 
Nguyên   : 710.000 đ/ngày
1 giường : 320.000 đ/ ngày
 
10
Số 1 – 10 – 11
2.20, 2.21, 1.1.89, 
sản bệnh 2, 3
giường lưu 
(4 – 7 giường )
  
Nguyên   : 940.000 đ/ ngày
1 giường : 345.000 đ/ ngày
 
 
1 giường lưu : 265.000 đ/ ngày
Nguyên   : 880.000 đ/ngày
1 giường :  315.000 đ/ ngày
 
 
1 giường lưu : 235.000 đ/ ngày
11 Số 3.4’ – 4.4’ , 
( 1 giường )
1 giường :  440.000 đ/ ngày 1 giường :  400.000 đ/ ngày
12 Sản bệnh 1 
( 9 giường )
1 giường : 330.000 đ/ ngày
 
 
1 giường : 300.000 đ/ ngày
 
13
Phòng sanh
( 08 giường )
1 giường : 275.000 đ/ ngày
1 giường : 140.000 đ/ ½ ngày
 
1 giường : 235.000 đ/ ngày
14 Giường hậu phẫu 335.000 đ/giường / ngày – đêm
185.000 đ/giường / ½ ngày
                                  hoặc đêm
 
 
15 Dưỡng nhi 1 giường :  215.000 đ/ ngày
1 giường :  125.000 đ/ ½ ngày
 
16 Nhi
Số 3.1,4.1
(02 giường )
Nguyên   : 685.000 đ/ ngày
1 giường : 415.000 đ/ ngày
 
Nguyên   : 645.000 đ/ngày
1 giường : 395.000 đ/ ngày
 
Stt
 
PHÒNG

 

ĐƠN GIÁ
 
LẠNH
 
KHÔNG LẠNH
17 Nhi
Số 4.2 
( 10 giường ) 
 
1 giường :  310.000 đ /ngày
 ( trên 5 giường )
 
 
1 giường : 270.000 đ /ngày
 
 
18
Nhi số 3.2; 3.3
  ( 01 giường )
Nguyên   : 490.000 đ / ngày
 
Nguyên   : 450.000 đ / ngày
 
 
19
2.3
(02 giường )
Nguyên   : 600.000 đ/ ngày
1 giường : 350.000 đ/ ngày
 
Nguyên   : 560.000 đ/ngày
1 giường : 330.000 đ/ ngày
20
2.1.89
(01 giường )
Nguyên : 450.000 đ/ngày
Nguyên : 410.000 đ/ngày
21
2.2.89
(01 giường )
Nguyên : 400.000 đ/ngày
Nguyên : 360.000 đ/ngày