Bảng giá viện phí 1

Cty TNHH Y Tâm Giao                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bệnh Viện Phụ Sản Nhi BD                          Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
  BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG
(cập nhật tháng 8 năm 2023)
 
STT

PHÒNG
ĐƠN GIÁ
LẠNH KHÔNG LẠNH  
01 Số 2.17; 1.2.89
( VIP1 )
Nguyên: 1.850.000 đ/ ngày
Nguyên: 1.045.000 đ/ 1/2 ngày
1 giường: 945.000 đ/ngày
Nguyên: 1.200.000 đ/ ngày
1 giường: 630.000 đ/ngày
 
02 Phòng sanh gia đình Nguyên: 1.850.000 đ/ ngày
Nguyên: 1.200.000 đ/ 1/2 ngày
                    ( Từ 01 – 12 giờ  )
 Nguyên: 1.200.000 đ/ ngày
 
 
03 Số 7 (VIP2) Nguyên: 1.450.000 đ/ ngày
1 giường: 845.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 1.375.000 đ/ngày
1 giường :    780.000 đ/ ngày
 
04 Số 6 (VIP3) Nguyên: 1.000.000 đ/ ngày
1 giường: 620.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 940.000 đ/ngày
1 giường : 555.000 đ/ ngày
 
05 Số 9
(2 giường)
Nguyên: 730.000 đ/ ngày
1 giường: 430.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 670.000 đ/ngày
1 giường : 400.000 đ/ ngày
 
06  Số 2.14, 2.15
(2 giường )
Nguyên: 685.000 đ/ ngày
1 giường: 915.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 650.000 đ/ngày
1 giường : 285.000 đ/ ngày
 
07 Số 3.4’ – 4.4’
( 1 giường )
1 giường :  440.000 đ/ ngày 1 giường :  900.000 đ/ ngày  
08 Số 8
( 2 giường )
Nguyên: 660.000 đ/ ngày
1 giường: 395.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 600.000 đ/ngày
1 giường : 365.000 đ/ ngày
 
9 Số 4 – 5, 2.12, 2.18, 2.13  
( 2 giường ) 
Nguyên: 760.000 đ/ ngày
1 giường: 380.000 đ/ngày                   
Nguyên   : 560.000 đ/ngày
1 giường : 350.000 đ/ ngày
 
10 Số 2 – 3, 2.19  
( 3 giường ) 
Nguyên: 770.000 đ/ ngày
1 giường: 350.000 đ/ngày                    
Nguyên   : 710.000 đ/ngày
1 giường : 32.000 đ/ ngày
 
 
11 Số 1 – 10 – 11
2.20, 2.21, 1.1.89, 
sản bệnh 2, 3
giường lưu 
(4 – 7 giường)
Nguyên: 940.000 đ/ ngày
1 giường: 345.000 đ/ngày    
1 giường lưu: 265.000 đ/ ngày               
Nguyên   : 880.000 đ/ngày
1 giường :  315.000 đ/ ngày
1 giường lưu: 235.000 đ/ ngày               
 
12 Sản bệnh 1 
(9 giường)
1 giường : 275.000 đ/ ngày

 
1 giường : 235.000 đ/ ngày
 
 
13 Giường hậu phẫu 335.000 đ/giường / ngày – đêm
 
   
14 Dưỡng nhi 1 giường :  215.000 đ/ ngày

 
   
15 Nhi
Số 3.1,4.1
(02 giường )
Nguyên:    685.000 đ/ ngày
1 giường:  415.000 đ/ ngày
 Nguyên: 645.000 đ/ngày
1 giường: 395.000 đ/ ngày

 
 
16 Nhi
Số 4.2 
(10 giường) 
1 giường:  310.000 đ/ ngày   1 giường : 270.000 đ /ngày
 
 
17 Nhi số 3.2; 3.3
( 01 giường )
Nguyên   : 490.000 đ / ngày
  
 Nguyên   : 450.000 đ / ngày