HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU 2019

Sau 5 năm đẩy mạnh hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện, so với năm 2014 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương đã nâng điểm trung bình đạt các tiêu chí năm 2018 từ 2,94 lên 4,28 điểm, đạt mức chất lượng Bệnh viện hạng tốt. Đặc biệt năm 2018 Bệnh viện có nhiều cải tiến trong các nội dung thực hiện quyền và lợi ích của người bệnh, các tiêu chuẩn về lãnh đạo và nguồn nhân lực Bệnh viện, môi trường chăm sóc người bệnh, các tiêu chí đánh giá, đo lường , hợp tác và cải tiến chất lượng. Sang năm 2019,vẫn còn một số yêu cầu cải tiến chất lượng cần được thực hiện, đặc biệt là phần áp dụng công nghệ thông tin cao cấp như bệnh án điện tử, tính tiền giường - phòng tự động, hệ thống CNTT tự động trích xuất các báo cáo dưới dạng bảng, biểu đồ phục vụ cho người bệnh và công tác chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương hợp tác cùng Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) cố gắng hoàn thành các nội dung về CNTT này, nhằm tạo dựng một cơ sở y tế chuyên khoa sản nhi chất lượng cao, xứng tầm với nhu cầu phát triển của xã hội và đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Dương.

HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Bài viết đăng trên website của BV -Bs Trần Hồng Hải )
Sau 5 năm đẩy mạnh hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện, so với năm 2014 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương đã nâng điểm trung bình đạt các tiêu chí năm 2018  từ 2,94 lên 4,28 điểm, đạt mức chất lượng Bệnh viện hạng tốt. Đặc biệt năm 2018 Bệnh viện có nhiều cải tiến trong các nội dung thực hiện quyền và lợi ích của người bệnh, các tiêu chuẩn về lãnh đạo và nguồn nhân lực Bệnh viện, môi trường chăm sóc người bệnh, các tiêu chí đánh giá, đo lường , hợp tác và cải tiến chất lượng. Sang năm 2019,vẫn còn một số yêu cầu cải tiến chất lượng cần được thực hiện, đặc biệt là phần áp dụng công nghệ thông tin cao cấp như bệnh án điện tử, tính tiền giường - phòng tự động, hệ thống CNTT tự động trích xuất các báo cáo dưới dạng bảng, biểu đồ phục vụ cho người bệnh và công tác chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện. Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương hợp tác cùng Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) cố gắng hoàn thành các nội dung về CNTT này, nhằm tạo dựng một cơ sở y tế chuyên khoa sản nhi chất lượng cao, xứng tầm với nhu cầu phát triển của xã hội và đáp ứng sự mong đợi của lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Dương.
Kế hoạch hoạt động khởi đầu cho thành công cả năm
Rút kinh nghiệm hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện (CTCL BV) từ các năm trước, Giám đốc-Chủ tịch Hội đồng QLCL Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương, BS CK II Huỳnh Thị Kim Chi chủ động Lập kế hoạch hoạt động CTCL BV năm 2019 từ cuối năm 2018. Theo đó, việc lập kế hoạch hoạt động CTCL BV năm 2019 sẽ chia làm 2 mảng lớn: mảng các hoạt động đã làm được ở năm trước, nay cần duy trì, bổ xung hoặc làm lại do hết thời hiệu… sẽ được phân công cho các nhóm của Hội đồng QLCL BV lên kế hoạch; Nhóm được phân công theo dõi phần tiêu chí nào thì sẽ soạn thảo kế hoạch thực hiện 2019 cho tiêu chí đó. Các đầu việc mới phát sinh hoặc dài hơi, cần đầu tư lớn về nhân tài vật lực, hoặc cần chi phí cao… sẽ do Chủ tịch Hội đồng QLCL BV lên kế hoạch. Cấp khoa/ phòng trực thuộc Bệnh viện dựa trên Kế hoạch CTCL chung của Bệnh viện lập ra kế hoạch của riêng mình để thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề, các tồn tại của đơn vị mình.
Hoàn thành các hoạt động có tính bao trùm 
Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và từ rất sớm, nên trong đầu Quý I, tất cả các bước cơ bản bao trùm hoạt động CTCL BV của năm đã hoàn tất, như Lập kế hoạch hoạt động CTCL 2019, Triển khai kế hoạch hoạt động CTCL 2019 cho các cá nhân đơn vị, Hướng dẫn các khoa/ phòng lập kế hoạch CTCL cho đơn vị mình, Lãnh đạo phê chuẩn kế hoạch của các khoa/ phòng, Phát động các phong trào thi đua (Đổi mới phong cách phục vụ …, Cải tiến môi trường làm việc theo phương pháp chất lượng 5S, Thi đua phát hiện và báo cáo Sự cố y khoa tự nguyện vv… ). Việc hoàn thành toàn bộ các hoạt động có tính bao trùm có ý nghĩa định hướng quan trọng để cá nhân, đơn vị tiến hành thực hiện phần việc của mình năm 2019 theo kế hoạch.
Sự quyết tâm thể hiện ở thực hiện các hoạt động có ý nghĩa quyết định.
Các hoạt động có ý nghĩa quyết định cho thành công của công tác CTCL BV năm 2019 được Chủ tịch Hội đồng đích thân đốc thúc một cách ráo riết và triệt để như : Triển khai hệ thống công nghệ thông tin Viettel-His thay thế hệ thống CNTT medisof cũ và thực hiện Bệnh án điện tử, Tuyển mới hoặc tái cơ cấu và đào tạo nhân lực bổ xung cho các vị trí cần thiết để CTCL BV, vv….
Một số hạn chế:
Hệ thống CNTT Viettel-His được kỳ vọng bởi những tính năng cao cấp về CNTT nhưng thực tế khi triển khai, Đội công tác IT của Viettel đã vấp phải nhiều khó khăn về kỹ thuật, chưa đáp ứng yêu cầu của BV theo hợp đồng tính cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể: hệ thống CNTT chưa tính được tiền giường, tiền phòng tự động; chưa tự động trích xuất các báo cáo dưới dạng bảng, biểu đồ, hình ảnh phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo Bệnh viện; chưa tính được thời gian chờ khám chung và thời gian khám bệnh trung bình chung 30 phút/ lần để công khai trên màn hình điện tử cho NB, chưa tự động đưa ra khuyến cáo trình tự thực hiện XN CLS cho NB, chưa tự động điều tiết NB giữa các bộ phận XN, CLS; chưa đưa vào vận hành thực tế BAĐT khu vực nội trú; chưa có tính năng tự động quản lý bệnh án bất thường, giám sát tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị... Một số phân hệ phần mềm chưa hoàn thành (hoặc chưa chiết xuất được bảng, biểu đồ) gồm Quản lý nhân sự, Nghiên cứu khoa học, Quản lý sức khỏe nhân viên, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý SCYK.
Mặc dù thời gian qua công tác CTCL BV đã đạt nhiều kết quả tốt, đáng khích lệ: bộ mặt Bệnh viện có thay đổi rõ rệt, chất lượng phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao khiến người bệnh hài lòng hơn; hiệu quả các mặt công tác cao hơn, tiết kiệm hơn vv…, nhưng một số cán bộ nhân viên vẫn còn xem nhẹ công tác CTCL BV, thậm chí cho rằng CTCL BV chỉ là hình thức và không thiết thực với đời sống anh em. Do vậy, số cán bộ nhân viên này thiếu nhiệt tình, thiếu tận tâm với việc thực hiện kế hoạch CTCL BV của Hội đồng QLCL BV, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành CTCL BV, chất lượng sản phẩm đầu ra chưa cao.  Tuy nhiên với quyết tâm cao của lãnh đạo Bệnh viện, sự giám sát, trợ giúp nhiệt tình của các thành viên HĐ QLCL BV và Tổ QLCL BV, chúng tôi tin rằng tất cả các đơn vị trực thuộc Bệnh viện sẽ hoàn thành tiến độ CTCL năm 2019 theo kế hoạch chung của toàn Bệnh viện.